Privatlivspolitik for UNOR Advokat ApS

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan UNOR Advokat ApS behandler personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, hvidvask-foranstaltninger, administration af ejendomme, fonde og foreninger, markedsføring samt brug af hjemmesiden.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
UNOR Advokat ApS
Selsøvej 14
4050 Skibby
un@unor-advokat.dk
Tlf. + 45 21 78 37 69

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte mig på mail un@unor-advokat.dk, eller tlf. + 45 21 78 37 69.

Beskrivelse af behandlingen

Jeg har følgende formål med behandlingen af personoplysninger.

Levering af vores ydelser

I forbindelse med at jeg leverer en ydelse til en klient, vil det altid ske ved, at jeg opretter en sag i mit sagsstyringssystem. På sagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du er en del af klientens organisation eller er tilknyttet modparten, vil jeg behandle en række personoplysninger om dig.

Personoplysningerne bruger jeg til at kommunikere med dig, behandle sagen samt foretage eventuelle registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger.

Jeg behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, email, telefon, adresse og eventuelt oplysninger om, hvor du er ansat. Skal jeg foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk) kan jeg af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personligoplysninger, herunder dit CPR-nummer.

I forbindelse med eksempelvis behandlingen af forsikringssager, straffesager eller lignende sager der omhandler enkeltpersoner, behandler jeg i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger.

Kilderne til personoplysningerne er enten vores klient, dig selv eller en anden person tilknyttet den part, som jeg repræsenterer.

Jeg behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, hvis du som klient er en person, da behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand med min klient. Hvis du er modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f om
interesseafvejningsreglen, hvor den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f om at håndhæve eller forsvare retskrav.

Hvis det er nødvendigt for at foretage officielle registreringer, kan jeg dele dine personoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig om Erhvervsstyrelsen (virk.dk)
Tinglysningsretten (tinglysning.dk) samt Domstolsstyrelsen (minretssag.dk).

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 10 år efter en sags afslutning, men der kan i særlige tilfælde være en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Gennemførelse af hvidvaskprocedure og oprettelse af klientkonto i banker

I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal jeg i henhold til hvidvaskloven entydigt registre, hvem klienten eller dennes reelle ejere er. Det samme krav gælder, når jeg på vegne af en klient skal oprette en klientkonto i en bank. Er du eller din virksomhed klient hos mig, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er, eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

For at kunne gennemføre og afslutte en hvidvaskkontrol har jeg brug for en række almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Jeg vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis en indscannet kopi af et kørekort, sygesikringsbevis og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Kilderne til indsamlingen af informationen vil altid være dig selv eller en af dig bemyndiget til at udlevere oplysningerne.

Jeg behandler disse personoplysninger på grundlag af art. 6.1.c i persondataforordningen om overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af artikel 9.2.g.

I de tilfælde, hvor der er behov for at oprette en klientkonto, deler jeg de indsamlede personoplysninger med den pågældende bank, som i dette tilfælde er omfattet af samme lovgivning som mig.

Hvis en myndighed, f.eks. Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, fatter interesse for bestemte transaktioner, har jeg efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Jeg opbevarer dine oplysninger, så længe, det er nødvendigt. Som foreskrevet i hvidvaskloven gemmer jeg ikke dine hvidvaskoplysninger længere end 5 år efter forretningsforholdets ophør.

Jeg har pligt til at sikre, at de informationer, som jeg indsamler og som fortsat er relevante for transaktionen, samt at de løbende holdes opdaterede. Derfor vil jeg i disse tilfælde med mellemrum kontakte dig med henblik på en ajourføring af dine persondata.

Administration af ejendomme herunder fonde og foreninger

På vegne af en række ejendommen og fonde og foreninger stiller jeg administration og sekretariatsbistand til rådighed. Jeg sørger for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter samt administration af legatansøgninger.

For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler jeg en række almindelige personoplysninger i form af navn, stilling, email og ansættelsessted på medlemmer af foreninger. Desuden behandler jeg CPR- og kontonumre på de medlemmer, der har en lønnet funktion i enten en fond eller forening. Er du legatansøger, behandler jeg også en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, stilling, email og ansættelsessted. Skal du i forbindelse med din legatansøgning have midler udbetalt fra en fond, behandler jeg også dit CPR- og kontonummer.

For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i foreninger eller fonde, gemmer jeg personoplysningerne i mindst 5 år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

Kilden til de oplysninger jeg behandler, er dig selv.

Jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med legatansøgninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f) Den legitime interesse jeg forfølger er vurderingen af de indkomne legatansøgninger og administration af udbetalingen. Mit retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal indberette udbetalingerne til Skat.

Jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med øvrig sekretariatsbistand til fonde og foreninger som beskrevet ovenfor baseret på interesseafvejningsreglen (artikel 6.1.f). Den legitime interesse jeg forfølger er min ydelse af aftalt sekretariatsbistand til en fond eller forening. Mit retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da jeg skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Dog kan sekretariatet for en given forening eller fond overgå til en anden administrator, som typisk vil være en anden advokatvirksomhed. I disse tilfælde vil dine personoplysninger blive flyttet med sekretariatet til den nye administrator.

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, hvilket i relation til foreningerne vil være sammenfaldende med dit medlemskab af foreningen og op til 3 år herefter. For både legatansøgere og medlemmer med lønnede funktioner i foreninger eller fonde, gemmer jeg personoplysningerne i mindst 5 år fra udløbet af regnskabsåret af hensyn til de retlige forpligtelser, der følger af bogføringsloven og krav til afrapportering til Skat.

Markedsføring

Jeg bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette min kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve eller andre e-mails.

Hertil behandler jeg udelukkende almindelige personoplysninger herunder navn, stilling, email, telefon og hvor du er ansat. Jeg registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på.

De personoplysninger, som jeg anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. via din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen (art. 6.1.f). De legitime interesser jeg forfølger er min markedsføringsinteresse og min interesse i at målrette det materiale jeg udsender. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Har du tilmeldt dig et eller flere af mine nyhedsbreve, gemmer jeg dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra mig og i op til 2 år derefter. Har jeg indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer jeg materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og op til 2 år derefter.

Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside

Når du benytter Hjemmesiden, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd. Læs mere i vores cookiepolitik.

Modtagere af persondata
Vi behandler oplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Dette kan dog ske til specifikke klienter, modparter, myndigheder og/eller domstole.

Oplysningerne overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med persondataforordningens art. 49.1,b-e.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, der bistår UNOR Advokat ApS med drift af min virksomheden.

Pligtmæssig information

Skal jeg foretage registreringer på vegne af dig i offentlige serviceløsninger så som virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, skal jeg være i stand til entydigt at identificere dig overfor myndigheden. For at kunne levere min ydelse til dig, vil det derfor ofte være nødvendigt, at jeg er i besiddelse af dit CPR-nummer.

Skal jeg levere en ydelse til dig, der er omfattet af hvidvasklovens regler, eller jeg på dine vegne skal oprette en bankkonto, kræver det, at jeg er i besiddelse af kopi af papirer, der entydigt identificerer dig. Det kan fx være kørekort, pas eller dåbsattest.

Skal jeg udbetale midler til dig, eks. i forbindelse med bobehandling eller imødekommelsen af legatansøgninger, skal jeg være i besiddelse af dit CPR- og bankkontonummer. Det samme gælder hvis du sidder i en lønnet funktion i en af de fonde eller foreninger, som jeg administrerer.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte mig på mail: un@unor-advokat.dk eller tlf.: + 45 21 78 37 69

Der kan være betingelser eller begrænsninger for brug af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

/januar 2021