Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser regulerer grundlaget for UNOR Advokat ApS’s (herefter ”advokatfirmaet”), juridiske rådgivning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med klienten.

1. Rådgivning

Advokatfirmaet er del af det Danske Advokatsamfund, og advokatfirmaet yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med

Advokatsamfundets regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Advokatfirmaet følger disse overordnede forretningsbetingelser, der går forud for klientens forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten for så vidt angår en bestemt opgave.

Det aftales særskilt med klienten, hvorvidt der skal bruges eksterne ressourcer til at sikre en effektiv behandling af opgaven.

Jeg rådgiver alene om dansk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, jeg giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det danske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med klienten.

I overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler og advokatfirmaets procedurer undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre mig i at påtage mig sagen.

Advokatfirmaet er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skal derfor fremskaffe oplysningerne i henhold til denne lov fra mine klienter.

2. Fortrolighed, persondata og intern viden

Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt.

Jeg henviser til min persondatapolitik, som findes på min hjemmeside: unor-advokat.dk.

3. Korrespondance

Jeg korresponderer primært via e-mail. Min e-mailkorrespondance er ikke altid krypteret, og jeg er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

4. Dokumenter

Alle sagsakter og fysiske dokumenter opbevares i løbende år + 10 år fra afslutningen af sagen, hvorefter dokumenterne slettes/makuleres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med klienten.

ID-oplysninger indhentet iht. hvidvaskningsloven opbevares i 5 år, hvorefter de slettes.

5. Fakturering, betaling, retshjælp og fri proces

Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

I forbindelse med opstart af en sag er jeg forpligtet til at oplyse om mit forventede salær eller hvordan dette beregnes, samt øvrige omkostninger som mit arbejde måtte afstedkomme.

Jeg fakturerer løbende eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven.

Afholdte udlæg og omkostninger (f.eks. retsafgifter, transport, kost og logi, oversættelse og kurertjeneste samt omfattende fotokopiering) afregnes separat, som udgangspunkt inden de afholdes.

Jeg kan kræve forudbetaling af honorar eller af udlæg og omkostninger, før jeg begynder mit arbejde med opgaven. Dette vil vi som udgangspunkt gøre, når der er tale om modtagelse af en sag fra en ny klient.

I forbindelse med behandlingen af en sag er jeg forpligtet til at rådgive om eller undersøge om en sag kan være dækket af retshjælpsforsikring eller fri proces. Jeg er ikke forpligtet til at føre sagen under retshjælpsdækning eller fri proces. I sådanne tilfælde er klienten til enhver tid berettiget til at finde en anden advokat, der vil føre sagen under retshjælpsdækning eller fri proces.

6. Bankforbindelse og klientmidler

Alle klientmidler, der betros mig, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Advokatfirmaet har klientkonto I Vestjysk Bank A/S.

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både advokatfirmaets klientbankkonti og klientens egne konti.

7. Ophør af repræsentation

Jeg kan se mig nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til mine betingelser.

8. Ansvar
Advokatfirmaet er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, og jeg er forsikret gennem et anerkendt forsikringsselskab (HDI). Advokatfirmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokatfirmaets ansvar for eventuelle tab, som jeg er ansvarlig for i henhold til dansk ret, og som kan tilskrives mit arbejde, er imidlertid begrænset til et beløb svarende til 20 gange honoraret for den pågældende opgave op til maksimalt 10.000.000 kr. (DKK 10 mio.)

Mit ansvar for skade omfatter alene direkte tab således, at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af mit ansvar.

Jeg hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end mig, herunder af udenlandske advokater, som jeg (efter aftale med klienten) har anmodet om bistand, eller som jeg har henvist klienten til.

9. Advokatetiske regler og klageadgang

UNOR Advokat ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet eller min adfærd, kan mine klienter klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

10. Lovvalg

Ansvaret i forbindelse med advokatkontorets rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister herom kan alene indbringes for de danske domstole.

/januar 2021